Počet položek: 0 0,- Kč

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Provozovatel internetového obchodu www.dreammodel.cz je:
Michal Farský
Malá Bělá 200
Bakov nad Jizerou
294 01
IČO: 66994942
(dále jen eshop)
Veškeré smluvní vztahy zde uvedené, jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. 
Právní vztahy, neupravené těmito obchodními podmínkami, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“).
Je-li Kupujícím spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který provádí objednávku nebo uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího také ustanoveními § 2158 a násl. ObčZ („Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě“) 
a v případě kupujících spotřebitelů také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „Zos“).
II. Vymezení pojmů
Prodávající - provozovatel internetového obchodu - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 
Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující - spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, 
která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. 
Kupující, který není spotřebitel - podnikatel (velkoodběratel), který nakupuje výrobky či užívá služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, o poskytnutí služby, popřípadě jiné smlouvy dle ObčZ, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně 
spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti nebo 
v rámci samostatného výkonu svého povolání) a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.
III. Zpracování osobních údajů a jejich využití
Přístup na eshop může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů kupujícího. V takovém případě bude Prodávající s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Poskytnuté osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou předávána aplikacím třetích osob. Osobní údaje, které budou poskytnuty může Prodávající využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek uvedených níže. Kupující bere na vědomí, že jím uvedená e-mailová adresa, poskytnutá při nákupu výrobku nebo služby, může být použita k zaslání obchodního sdělení eshopu dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, s nabídkou obdobného 
výrobku nebo služby. Pokud si adresát nepřeje další zasílání obchodních sdělení, může projevit tento nesouhlas a zaslat e-mail obsahující nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení na emailovou adresu eshopu.
IV. Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva
Aby elektronická objednávka byla platná, musí být vyplněny veškeré předepsané údaje a další náležitosti uvedené v objednávkovém formuláři. Než bude Kupujícím definitivně potvrzena objednávka, bude mít právo celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat. 
Pokud s objednávkou Kupující souhlasí, potvrzením a dokončením objednávky bude s konečnou platností odeslána ke zpracování. Toto odeslání je již závazné.
Kupní smlouva vznikne po odeslání objednávky Kupujícím po způsobu úhrady a zvolení dopravy a přijetím objednávky eshopem. Za případné chyby, které se mohou stát při přenosu dat nenese eshop odpovědnost. Po uzavření smlouvy eshop zašle Kupujícímu informativní email na emailovou adresu vyplněnou při objednávce zboží. 

Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku Kupujícího v případě zjevné chyby týkající se popisu, ceny anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků uvedeném na eshopu  a to v jakékoliv fázi vyřizování objednávky. O neakceptované objednávce z důvodu zjevné chyby bude Kupující informován telefonicky anebo emailem. 
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: 
- zboží se již přestalo vyrábět nebo se nedodává nebo se výrazně změnila cena dodávaného zboží. 
V případě takovéto situace, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem domluvy o dalším postupu. 
Pokud kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřídit objednávku na zboží, které není v nabídce e-shopu, stejně tak i objednávku na zboží, které výrobce nebo dodavatel nemůže dodat (již se nevyrábí, nelze dodat požadované barvy apod.).
Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Pokud bude kupující žádat překlad textu smlouvy, v případě sporu  o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
V. Ceny
Ceny uvedené na eshopu jsou konečné, včetně DPH. Náklady na dopravu, které se mohou dle konkrétní objednávky lišit (dle způsobu zvolené dopravy), budou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná cena po vyplnění objednávkového formuláře 
je uvedena i včetně dopravného. Při uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím je platná cena uvedená u zboží v době objednávání zboží Kupujícím. Tato cena je uvedena v objednávce a v emailu, který potvrzuje přijetí objednávky.
VI. Dodání zboží
Kupující / spotřebitel, má povinnost zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat zda je neporušený obal, počty balíků a v případě jakýchkoliv závad toto ihned oznámit přepravci samotnému. V případě porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje Kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Převzetím Kupující stvrzuje, že zásilka byla v pořádku - splňovala všechny podmínky a náležitosti uvedené výše, na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.
VII. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy ve 14denní lhůtě
1. Kupující, při uzavření kupní smlouvy na dálku a zakoupení zboží v eshopu, má právo do 14 (čtrnácti) dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu (v souladu s novým občanským zákonem § 1829 odst.1)
2. Odstupuje-li kupující od smlouvy, předá nebo zašle prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel.
3. Ustanovení § 1832 odst. 4 občanského zákoníku uvádí, že „odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinnen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu - spotřebiteli dříve, než mu kupující - spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodejci odeslal.
4. Zboží doporučujeme vracet pokud možno v původním stavu, nepoužité, neporušené, nenošené, neprané, včetně originálních visaček, štítků a prodejních dokladů. 
5. Po vrácení zboží - na dobírku vracené zboží nepřijímáme, budou kupujícímu vráceny peněžní prostředky na jím udané číslo bankovního účtu.
6. Pokud  kupující vrací ve 14-ti denní lhůtě zboží, které použil nebo poškozené, prané, bez původních obalů, visaček... nebude mu vrácena kupní cena za zboží v plné výši. Prodejce v těchto případech poníží kupní cenu o opotřebení.
7. Náklady na doručení zboží zpět prodávajícímu hradí v plné výši kupující. Zboží lze po předchozí dohodě vrátit osobně.
8. Jestliže Kupující odstoupí od smlouvy s Prodávajícím, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o jeho rozhodnutí odstoupit od smlouvy, veškeré platby, které jsme od něj obdrželi, včetně nákladů na dodání zboží ke kupujícímu (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Prodávajícím).
Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy Kupující musí o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat odesláním oznámení o odstoupení od smlouvy ve výše uvedené lhůtě 14-ti dnů prodávajícího, formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou nebo e-mailem).
Obratem Vám bude zasláno potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.
VIII. Práva z vadného plnění - Reklamace
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
Kupující má právo uplatnit právo z vady, která se projeví u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí věci Kupujícím. Takto smluvně poskytnutá záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím.
Pokud se projeví vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
1. Prodávající odpovídá za vady které vzniknou po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
2. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Nelze používat věc, která je poškozená. Při podání reklamace písemně nebo elektronicky, je třeba uvést své kontaktní údaje,požadavek na způsob vyřízení reklamace a popis závady.
3. Nejpozději do dvou let lze uplatnit (není-li u zboží uvedeno jinak) od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; pokud to není k povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), 
také je možno uplatnit požadavek na dodání věci nové bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
4. Pokud není oprava nebo výměna zboží možná, po odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Lze  požadovat i přiměřenou slevu z kupní ceny.
5. Prodávající nemá povinnost nároku spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji způsobil sám.
6. U věcí, které se prodávají za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, kvůli které byla nižší cena sjednána.
7. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (nehledě na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
8. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
9. Při převzetí zboží je kupující povinen zboží důkladně překontrolovat a jakékoliv závady způsobené přepravou neprodleně řešit s přepravcem (sepsat reklamační protokol). Prodávající nenese zodpovědnost za škody, které způsobí přepravce.
10. Reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejdéle však v zákonné lhůtě do 30 dnů.
Zákazník bere na vědomí, že vzhledem k velkému množství různých typů monitorů s odlišným nastavením barev, se může barva nabízeného zboží na fotkách v eshopu minimálně lišit od barev zboží ve skutečnosti.
 
Podmínky pro velkoodběratele
se řídí individuálními podmínkami, včetně konečné ceny dopravy atd. dle domluvy

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace